Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi Güncellendi

Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi 2017 yılı için revize edilmiştir. Yönerge’de yapılan değişiklikler aşağıdaki gibi olup, ilgili Yönerge’nin tam metnine ilişikteki dosyalar bölümünden ulaşılabilmektedir.

Yönerge Değişiklikleri:

Başvuru:

  • Geçiş Belge talebinde verilen başvuru formuna “taşıt EURO normu” ibaresi eklenmiş. Euro normuna uymayan belge tahsislerinde araçlar yurtdışında ceza yiyorlardı. Engellemek için ilgili bilgiyi eklemişler.
İade Zorunluluğu Olan Belgeler:
  • İadesi zorunlu belgeler arasına “Avusturya kabotaj, Gürcistan ve Slovenya 3.ülke belgeleri eklenmiş. Gürcistan Boş Giriş Belgesi iadesi zorunlu belgeler arasındaydı, son KUKK Toplantısı kapsamında belgeyi revize etmişler.
Avusturya:
  • Avusturya tektip (ikili/transit/3.ülke) geçiş belgelerinin tahsisindeki oran %70’i transit, %30’u ikili olarak revize edilmiş. Bu oran %75’i transit %25’i ikili şeklindeydi.
Sırbistan:
  • Sırbistan tektip geçiş belgelerinin %15’inin yükün tamamı Sırbistan varışlı taşımalara, %85’inin dönüş yükü ve transit taşımalara tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır. Dönüş yükü ve transit taşımalar için ayrılan %85’lik kısmın ikişer aylık dönemler halinde kullanıma açılması değişmemiştir. Değişiklik öncesindeki oranlarda kotanın %35’i yükün tamamı Sırbistan varışlı taşımalara, %65’i dönüş yükü ve transit taşımalara tahsis edilmekte idi.
Özbekistan:
  • Özbekistan belge dağıtım esasları aşağıdaki şekilde revize edilmiştir. Kota’nın %15’inin ikinci belge olarak tahsisi konusunda yetki Bakanlığa bırakılmış ve %15’lik kota miktarı Yönergeden çıkarılarak “uygun görülecek miktarda” ibaresi Yönergeye eklenmiştir.
“Tektip geçiş belgeleri ikili ve transit taşımalara tahsis edilir. Özbekistan’ı transit geçerek dönüşünde Özbekistan’dan yük alacak taşıtlar ile Özbekistan’a taşıma yapan ve dönüşünde başka bir ülkeden yük alarak Özbekistan üzeri dönüş yapacak taşıtlara gerekli olması halinde Bakanlıkça uygun görülecek miktarda ikinci bir belge tahsis edilebilinir.”

Gürcistan:

  • Haydarpaşa, Zonguldak, Samsun ve Gürbulak sınır kapılarımızdan çıkış yapan ve dönüşte Gürcistan’dan ülkemize dönüş yükü alacak veya transit geçecek olan taşıtlara verilecek olan Gürcistan geçiş belgeleri, yeni KUKK protokolü kapsamında “tektip/boş giriş dönüş yükü” olarak revize edilmiştir.
  • Haydarpaşa, Zonguldak ve Samsun sınır kapılarından çıkış yapan taşıtlara talep etmeleri halinde verilen Gürcistan geçiş belgeleri, yine son KUKK protokolü kapsamında “tektip/boş giriş dönüş yükü” olarak revize edilmiştir.
Kazakistan:
  • Kazakistan tek tip geçiş belgelerinin dağıtımında, “Kırgızistan’a yapılacak parsiyel taşımalar” hükmü Yönergeden çıkarılmış ve metin “yükün tamamı Kazakistan varışlı olan taşımalar ile parsiyel taşımalara tahsis edilir.” şeklinde revize edilmiştir.
  • Kazakistan kota tahsislerinde “Kazakistan’a ikili ve parsiyel taşıma yapan ve dönüşünde başka bir ülkeden dönüş yükü alarak Kazakistan transit geçilmek suretiyle yapılacak taşımalara firmaların talep etmeleri halinde Kazakistan transit geçiş belgesi tahsis edilmesi” hükmü Yönergeye eklenmiştir.

Kaynak: UND