Taşıtlarda Tadilat ve Yakıt Depoları Nedeniyle Re’sen Düşüm İşlemlerine Dikkat

Bilindiği üzere Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin “Taşıtlarda Tadilat ve Yakıt Depoları” başlıklı 31 inci maddesi ile bir düzenleme mevcuttur. Bu madde kapsamında, özellikle yakıt depolarına ilişkin araçlarda yapılan değişikliklerin ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi ve Araç Tescil Belgesine işlenmiş olması zorunludur.

Özellikle son dönemlerde, sınır kapılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan kontrollerde söz konusu uygulamalara uymayan taşıtlar için cezai uygulamalar yapıldığı ve araçların yetki belgelerinden “re’sen (kendiliğinden)” düşüm işlemlerinin gerçekleştirildiği bilgisi temin edilmiştir. Söz konusu madde hükümlerine uymayan ve “re’sen” düşüm işlemi yapılmış olan araçların sınır kapılarından giriş-çıkışlarında mağduriyetler yaşanabilmektedir.

Anılan madde hükümleri aşağıda belirtilmiş olup, olası mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla bu şekilde araç yakıt depolarında değişiklik yapmış olan firmalarımız tarafından gerekli işlemlerin yapılması büyük önem arz etmektedir.

Taşıtlarda tadilat ve yakıt depoları

MADDE 31 – (1) Araçlarda yapılan tadilatların 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe uygun ve Araç Tescil Belgesine işlenmiş olması zorunludur.
(2) (Mülga:RG-4/5/2016-29702)
(3) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
(4) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
(5) Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Bakanlık sınırlama getirebilir.
(6) Birinci, (Mülga ibare:RG-4/5/2016-29702) (…) üçüncü ve beşinci fıkralara aykırı olan taşıtlar, durumun tespiti halinde yetki belgesi sahibinin yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşülür. Bu taşıtların, nitelikleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine kayıt ettirilmek istenilmesi halinde ise düşüm tarihinden itibaren altmış gün geçmedikçe kayıt işlemi yapılmaz.”

Bilgi edinilmesi önemle rica olunur.